Volvo Crankshaft Pulley Nut - Genuine Volvo 3531111
Fits These Cars:
1994 Volvo 850 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.4L L5, Sub model: Base
1994 Volvo 850 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.4L L5, Sub model: GLT
1994 Volvo 850 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.3L L5, Sub model: Turbo
1995 Volvo 850 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.4L L5, Sub model: Base
1995 Volvo 850 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.4L L5, Sub model: GLT
1995 Volvo 850 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.3L L5, Sub model: T-5R
1995 Volvo 850 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.3L L5, Sub model: Turbo
1996 Volvo 850 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.4L L5, Sub model: Base
1996 Volvo 850 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.3L L5, Sub model: R
1996 Volvo 850 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.4L L5, Sub model: GLT
1996 Volvo 850 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.3L L5, Sub model: Turbo
1997 Volvo 850 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.4L L5, Sub model: Base
1997 Volvo 850 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.4L L5, Sub model: GLT
1997 Volvo 850 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.3L L5, Sub model: R
1997 Volvo 850 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.3L L5, Sub model: T-5
1993 Volvo 850 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.4L L5, Sub model: GLT
1992 Volvo 960 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.9L L6, Sub model: Base
1993 Volvo 960 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.9L L6, Sub model: Base
1994 Volvo 960 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.9L L6, Sub model: Base
1995 Volvo 960 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.9L L6, Sub model: Base
1996 Volvo 960 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.9L L6, Sub model: Base
1997 Volvo 960 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.9L L6, Sub model: Base
1998 Volvo C70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.4L L5, Sub model: Base
1998 Volvo C70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.3L L5, Sub model: Base
1999 Volvo C70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.3L L5, Sub model: Base
1999 Volvo C70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.4L L5, Sub model: Base
2000 Volvo C70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.3L L5, Sub model: Base
2000 Volvo C70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.4L L5, Sub model: Base
2001 Volvo C70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.3L L5, Sub model: Base
2001 Volvo C70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.4L L5, Sub model: Base
2002 Volvo C70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.4L L5, Sub model: Base
2002 Volvo C70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.3L L5, Sub model: Base
2003 Volvo C70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.4L L5, Sub model: Base
2003 Volvo C70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.3L L5, Sub model: Base
2004 Volvo C70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.3L L5, Sub model: Base
2004 Volvo C70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.4L L5, Sub model: Base
2000 Volvo S40 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 1.9L L4, Sub model: Base
2001 Volvo S40 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 1.9L L4, Sub model: Base
2002 Volvo S40 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 1.9L L4, Sub model: Base
2003 Volvo S40 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 1.9L L4, Sub model: Base
2004 Volvo S40 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 1.9L L4, Sub model: Base
2004 Volvo S40 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 1.9L L4, Sub model: LSE
2001 Volvo S60 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.4L L5, Sub model: 2.4T
2001 Volvo S60 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.4L L5, Sub model: Base
2001 Volvo S60 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.3L L5, Sub model: T5
2002 Volvo S60 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.4L L5, Sub model: 2.4T
2002 Volvo S60 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.4L L5, Sub model: AWD
2002 Volvo S60 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.4L L5, Sub model: Base
2002 Volvo S60 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.3L L5, Sub model: T5
2003 Volvo S60 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.4L L5, Sub model: 2.4T
2003 Volvo S60 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.5L L5, Sub model: AWD
2003 Volvo S60 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.4L L5, Sub model: Base
2003 Volvo S60 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.3L L5, Sub model: T5
2004 Volvo S60 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.5L L5, Sub model: R
2004 Volvo S60 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.3L L5, Sub model: T5
2004 Volvo S60 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.4L L5, Sub model: 2.4
2004 Volvo S60 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.5L L5, Sub model: 2.5T
2004 Volvo S60 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.5L L5, Sub model: 2.5T AWD
2005 Volvo S60 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.4L L5, Sub model: 2.4
2005 Volvo S60 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.5L L5, Sub model: 2.5T AWD
2005 Volvo S60 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.5L L5, Sub model: R
2005 Volvo S60 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.4L L5, Sub model: T5
2005 Volvo S60 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.5L L5, Sub model: 2.5T
2006 Volvo S60 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.5L L5, Sub model: 2.5T
2006 Volvo S60 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.5L L5, Sub model: R
2006 Volvo S60 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.4L L5, Sub model: T5
2007 Volvo S60 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.5L L5, Sub model: 2.5T
2007 Volvo S60 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.5L L5, Sub model: R
2007 Volvo S60 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.4L L5, Sub model: T5
2008 Volvo S60 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.5L L5, Sub model: 2.5T
2008 Volvo S60 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.4L L5, Sub model: T5
2009 Volvo S60 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.5L L5, Sub model: 2.5T
2009 Volvo S60 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.4L L5, Sub model: T5
1999 Volvo S70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.4L L5, Sub model: AWD
1999 Volvo S70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.4L L5, Sub model: Base
1999 Volvo S70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.4L L5, Sub model: GLT
1999 Volvo S70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.3L L5, Sub model: T5
2000 Volvo S70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.4L L5, Sub model: AWD
2000 Volvo S70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.4L L5, Sub model: Base
2000 Volvo S70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.4L L5, Sub model: GLT
2000 Volvo S70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.4L L5, Sub model: GLT SE
2000 Volvo S70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.3L L5, Sub model: T5
1998 Volvo S70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.4L L5, Sub model: Base
1998 Volvo S70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.3L L5, Sub model: T5
1998 Volvo S70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.4L L5, Sub model: GLT
1999 Volvo S80 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.9L L6, Sub model: 2.9
1999 Volvo S80 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.8L L6, Sub model: T6
2000 Volvo S80 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.9L L6, Sub model: 2.9
2000 Volvo S80 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.8L L6, Sub model: T6
2001 Volvo S80 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.9L L6, Sub model: 2.9
2001 Volvo S80 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.8L L6, Sub model: T6
2002 Volvo S80 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.9L L6, Sub model: 2.9
2002 Volvo S80 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.9L L6, Sub model: T6
2003 Volvo S80 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.9L L6, Sub model: 2.9
2003 Volvo S80 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.9L L6, Sub model: T6
2004 Volvo S80 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.9L L6, Sub model: 2.9
2004 Volvo S80 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.9L L6, Sub model: T6
2004 Volvo S80 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.5L L5, Sub model: 2.5T
2004 Volvo S80 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.5L L5, Sub model: 2.5T AWD
2005 Volvo S80 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.5L L5, Sub model: 2.5T
2005 Volvo S80 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.5L L5, Sub model: 2.5T AWD
2005 Volvo S80 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.9L L6, Sub model: T6
2005 Volvo S80 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.9L L6, Sub model: T6 Premier
2006 Volvo S80 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.5L L5, Sub model: 2.5T
2006 Volvo S80 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.5L L5, Sub model: 2.5T AWD
1998 Volvo S90 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.9L L6, Sub model: Base
1997 Volvo S90 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.9L L6, Sub model: Base
2000 Volvo V40 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 1.9L L4, Sub model: Base
2001 Volvo V40 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 1.9L L4, Sub model: Base
2002 Volvo V40 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 1.9L L4, Sub model: Base
2003 Volvo V40 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 1.9L L4, Sub model: Base
2004 Volvo V40 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 1.9L L4, Sub model: Base
2004 Volvo V40 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 1.9L L4, Sub model: LSE
2001 Volvo V70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.4L L5, Sub model: 2.4T
2001 Volvo V70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.4L L5, Sub model: Base
2001 Volvo V70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.3L L5, Sub model: T5
2001 Volvo V70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.4L L5, Sub model: X/C
2003 Volvo V70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.4L L5, Sub model: 2.4T
2003 Volvo V70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.5L L5, Sub model: AWD
2003 Volvo V70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.4L L5, Sub model: Base
2003 Volvo V70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.3L L5, Sub model: T5
1998 Volvo V70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.4L L5, Sub model: AWD
1998 Volvo V70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.4L L5, Sub model: Base
1998 Volvo V70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.4L L5, Sub model: GLT
1998 Volvo V70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.3L L5, Sub model: R
1998 Volvo V70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.4L L5, Sub model: X/C AWD
1998 Volvo V70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.3L L5, Sub model: T5
1999 Volvo V70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.4L L5, Sub model: AWD
1999 Volvo V70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.4L L5, Sub model: GLT
1999 Volvo V70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.3L L5, Sub model: R AWD
1999 Volvo V70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.3L L5, Sub model: T5
1999 Volvo V70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.4L L5, Sub model: X/C AWD
1999 Volvo V70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.4L L5, Sub model: Base
2002 Volvo V70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.4L L5, Sub model: AWD
2002 Volvo V70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.4L L5, Sub model: Base
2002 Volvo V70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.3L L5, Sub model: T5
2002 Volvo V70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.4L L5, Sub model: X/C
2002 Volvo V70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.4L L5, Sub model: 2.4T
2000 Volvo V70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.4L L5, Sub model: Base
2000 Volvo V70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.4L L5, Sub model: GLT
2000 Volvo V70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.4L L5, Sub model: GLT SE
2000 Volvo V70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.3L L5, Sub model: R AWD
2000 Volvo V70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.4L L5, Sub model: X/C AWD
2000 Volvo V70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.4L L5, Sub model: X/C AWD SE
2004 Volvo V70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.4L L5, Sub model: 2.4
2004 Volvo V70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.5L L5, Sub model: R
2004 Volvo V70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.3L L5, Sub model: T5
2004 Volvo V70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.5L L5, Sub model: 2.5T
2004 Volvo V70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.5L L5, Sub model: 2.5T AWD
2005 Volvo V70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.4L L5, Sub model: 2.4
2005 Volvo V70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.5L L5, Sub model: 2.5T
2005 Volvo V70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.4L L5, Sub model: T5
2005 Volvo V70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.5L L5, Sub model: R
2006 Volvo V70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.4L L5, Sub model: 2.4
2006 Volvo V70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.5L L5, Sub model: 2.5T
2006 Volvo V70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.5L L5, Sub model: R
2007 Volvo V70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.4L L5, Sub model: 2.4
2007 Volvo V70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.5L L5, Sub model: 2.5T
2007 Volvo V70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.5L L5, Sub model: R
1998 Volvo V90 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.9L L6, Sub model: Base
1997 Volvo V90 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.9L L6, Sub model: Base
2003 Volvo XC70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.5L L5, Sub model: X/C
2004 Volvo XC70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.5L L5, Sub model: Base
2005 Volvo XC70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.5L L5, Sub model: Base
2006 Volvo XC70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.5L L5, Sub model: Base
2006 Volvo XC70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.5L L5, Sub model: Ocean Race
2007 Volvo XC70 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.5L L5, Sub model: Base
2003 Volvo XC90 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.5L L5, Sub model: Base
2003 Volvo XC90 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.9L L6, Sub model: T6
2004 Volvo XC90 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.5L L5, Sub model: 2.5T
2004 Volvo XC90 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.9L L6, Sub model: T6
2005 Volvo XC90 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.5L L5, Sub model: 2.5T
2005 Volvo XC90 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.9L L6, Sub model: T6
2006 Volvo XC90 Engine Crankshaft Pulley
Engine base: 2.5L L5, Sub model: 2.5T
Product match fitment

Volvo Crankshaft Pulley Nut - Genuine Volvo 3531111

Brand:
Genuine volvo logoGenuine Volvo
SKU #:

VOL-3531111

Part:
Engine Crankshaft Pulley
OE Numbers:
3531111
FCP ID:
110235
$4.29 MSRP: $5.99
Make sure this part fits.
Select your vehicle
Qty:
Available
Ships within 1 business day
  • Guaranteed to Fit, Guaranteed for Life We guarantee the fit and quality of our parts for life. If it doesn’t meet your expectations send it back for a replacement or refund. Learn more
  • Fitment Verified This product application guide has been tested to ensure it will accurately fit the cars outlined in our fitment guide.
  • Shop With Confidence We respect your privacy; we always keep your information confidential.
  • What If I Need to Return This Item? Not a problem! If you are not happy with your purchase, we will gladly help you exchange or return your items, provided you follow the guidelines outlined in our Returns Policy.
Give Us a Call
(877) 634-0063
Whether you have technical questions for our ASE certified staff or you need help fulfilling an order, we're here to help you.
Email Us Live Chat

Customer Reviews

Write a Review Average rating:
5.0 based on 2 review(s)
By: Ron
Sun, Jan 14 at 5:37AM
Perfect Fit As Is Oem

Installed new nut so that any corrosion problems are reduced to the minimum. Cheap insurance that it will be removable for timing belt replacement time.

By: trevor g
Fri, Jul 25 at 10:14PM
Home Mechanic

great quality

Some of the reviewers above may have been rewarded for their positive & negative reviews. We don't hold anything back.
Keep me posted
Sign up for Special Offers, News, & Promos from FCP Euro.