Volvo Intake Valve (S40 S60 S70 V70 XC70 XC90) - Economy 9454607
  • Volvo Intake Valve (S40 S60 S70 V70 XC70 XC90) - Economy 9454607

Fits These Cars:

1999 Volvo C70 Engine Intake Valve Kit
Engine base: 2.3L L5, Sub model: Base
From Engine # 1817653
1999 Volvo C70 Engine Intake Valve Kit
Engine base: 2.4L L5, Sub model: Base
From Engine # 1817653
2000 Volvo C70 Engine Intake Valve Kit
Engine base: 2.3L L5, Sub model: Base
2000 Volvo C70 Engine Intake Valve Kit
Engine base: 2.4L L5, Sub model: Base
2001 Volvo C70 Engine Intake Valve Kit
Engine base: 2.3L L5, Sub model: Base
2001 Volvo C70 Engine Intake Valve Kit
Engine base: 2.4L L5, Sub model: Base
2002 Volvo C70 Engine Intake Valve Kit
Engine base: 2.4L L5, Sub model: Base
2002 Volvo C70 Engine Intake Valve Kit
Engine base: 2.3L L5, Sub model: Base
2003 Volvo C70 Engine Intake Valve Kit
Engine base: 2.4L L5, Sub model: Base
2003 Volvo C70 Engine Intake Valve Kit
Engine base: 2.3L L5, Sub model: Base
2004 Volvo C70 Engine Intake Valve Kit
Engine base: 2.3L L5, Sub model: Base
2004 Volvo C70 Engine Intake Valve Kit
Engine base: 2.4L L5, Sub model: Base
2006 Volvo C70 Engine Intake Valve Kit
Engine base: 2.5L L5, Sub model: T5
2007 Volvo C70 Engine Intake Valve Kit
Engine base: 2.5L L5, Sub model: T5
2008 Volvo C70 Engine Intake Valve Kit
Engine base: 2.5L L5, Sub model: T5
2009 Volvo C70 Engine Intake Valve Kit
Engine base: 2.5L L5, Sub model: T5
2010 Volvo C70 Engine Intake Valve Kit
Engine base: 2.5L L5, Sub model: T5
2011 Volvo C70 Engine Intake Valve Kit
Engine base: 2.5L L5, Sub model: T5
2000 Volvo S40 Engine Intake Valve Kit
Engine base: 1.9L L4, Sub model: Base
From Engine 1818169
2001 Volvo S40 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Sub model: Base
2002 Volvo S40 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Sub model: Base
2003 Volvo S40 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Sub model: Base
2004 Volvo S40 Engine Intake Valve Kit
Sub model: i, Position:
2004 Volvo S40 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Sub model: Base
2004 Volvo S40 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Sub model: LSE
2004 Volvo S40 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Sub model: T5
2005 Volvo S40 Engine Intake Valve Kit
Sub model: i, Position:
2005 Volvo S40 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.5L L5, Sub model: T5
2006 Volvo S40 Engine Intake Valve Kit
Sub model: 2.4i, Position:
2006 Volvo S40 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.5L L5, Sub model: T5
2007 Volvo S40 Engine Intake Valve Kit
Sub model: 2.4i, Position:
2007 Volvo S40 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.5L L5, Sub model: T5
2008 Volvo S40 Engine Intake Valve Kit
Sub model: 2.4i, Position:
2008 Volvo S40 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.5L L5, Sub model: T5
2009 Volvo S40 Engine Intake Valve Kit
Sub model: 2.4i, Position:
2009 Volvo S40 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.5L L5, Sub model: T5
2010 Volvo S40 Engine Intake Valve Kit
Sub model: 2.4i, Position:
2010 Volvo S40 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.5L L5, Sub model: T5 R-Design
2011 Volvo S40 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.5L L5, Sub model: T5 R-Design
2011 Volvo S40 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.5L L5, Sub model: T5
2001 Volvo S60 Engine Intake Valve Kit
Sub model: Base
2001 Volvo S60 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.4L L5, Sub model: 2.4T
2001 Volvo S60 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.3L L5, Sub model: T5
2002 Volvo S60 Engine Intake Valve Kit
Sub model: Base
2002 Volvo S60 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.4L L5, Sub model: 2.4T
2002 Volvo S60 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.4L L5, Sub model: AWD
2002 Volvo S60 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.3L L5, Sub model: T5
2003 Volvo S60 Engine Intake Valve Kit
Sub model: Base
2003 Volvo S60 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.4L L5, Sub model: 2.4T
2003 Volvo S60 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.5L L5, Sub model: AWD
2003 Volvo S60 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.3L L5, Sub model: T5
2004 Volvo S60 Engine Intake Valve Kit
Sub model: 2.4
2004 Volvo S60 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.5L L5, Sub model: R
2004 Volvo S60 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.3L L5, Sub model: T5
2004 Volvo S60 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.5L L5, Sub model: 2.5T
2004 Volvo S60 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.5L L5, Sub model: 2.5T AWD
2005 Volvo S60 Engine Intake Valve Kit
Sub model: 2.4
2005 Volvo S60 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.5L L5, Sub model: 2.5T AWD
2005 Volvo S60 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.5L L5, Sub model: R
2005 Volvo S60 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.4L L5, Sub model: T5
2005 Volvo S60 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.5L L5, Sub model: 2.5T
2006 Volvo S60 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.5L L5, Sub model: 2.5T
2006 Volvo S60 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.5L L5, Sub model: R
2006 Volvo S60 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.4L L5, Sub model: T5
2007 Volvo S60 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.5L L5, Sub model: 2.5T
2007 Volvo S60 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.5L L5, Sub model: R
2007 Volvo S60 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.4L L5, Sub model: T5
2008 Volvo S60 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.5L L5, Sub model: 2.5T
2008 Volvo S60 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.4L L5, Sub model: T5
2009 Volvo S60 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.5L L5, Sub model: 2.5T
2009 Volvo S60 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.4L L5, Sub model: T5
1999 Volvo S70 Engine Intake Valve Kit
Sub model: Base
Fits models after engine serial number 1817725 (6MM Stem)
1999 Volvo S70 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.4L L5, Sub model: AWD
From Engine 1817653
1999 Volvo S70 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.4L L5, Sub model: GLT
From Engine 1817653
1999 Volvo S70 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.3L L5, Sub model: T5
From Engine 1817653
2000 Volvo S70 Engine Intake Valve Kit
Sub model: Base
Fits models after engine serial number 1817725 (6MM Stem)
2000 Volvo S70 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.4L L5, Sub model: AWD
From Engine 1817653
2000 Volvo S70 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.4L L5, Sub model: GLT
From Engine 1817653
2000 Volvo S70 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.4L L5, Sub model: GLT SE
From Engine 1817653
2000 Volvo S70 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.3L L5, Sub model: T5
From Engine 1817653
1999 Volvo S80 Engine Intake Valve Kit
Engine base: 2.9L L6, Sub model: 2.9
1999 Volvo S80 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.8L L6, Sub model: T6
Note: From Engine # 1818169
2000 Volvo S80 Engine Intake Valve Kit
Engine base: 2.9L L6, Sub model: 2.9
2000 Volvo S80 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.8L L6, Sub model: T6
Note: From Engine # 1818169
2001 Volvo S80 Engine Intake Valve Kit
Engine base: 2.9L L6, Sub model: 2.9
2001 Volvo S80 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.8L L6, Sub model: T6
2002 Volvo S80 Engine Intake Valve Kit
Engine base: 2.9L L6, Sub model: 2.9
2002 Volvo S80 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.9L L6, Sub model: T6
2003 Volvo S80 Engine Intake Valve Kit
Engine base: 2.9L L6, Sub model: 2.9
2003 Volvo S80 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.9L L6, Sub model: T6
2004 Volvo S80 Engine Intake Valve Kit
Engine base: 2.9L L6, Sub model: 2.9
2004 Volvo S80 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.9L L6, Sub model: T6
2004 Volvo S80 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.5L L5, Sub model: 2.5T
2004 Volvo S80 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.5L L5, Sub model: 2.5T AWD
2005 Volvo S80 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.5L L5, Sub model: 2.5T
2005 Volvo S80 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.5L L5, Sub model: 2.5T AWD
2005 Volvo S80 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.9L L6, Sub model: T6
2005 Volvo S80 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.9L L6, Sub model: T6 Premier
2006 Volvo S80 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.5L L5, Sub model: 2.5T
2006 Volvo S80 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.5L L5, Sub model: 2.5T AWD
2001 Volvo V40 Engine Intake Valve Kit
Engine base: 1.9L L4, Sub model: Base
From Engine 1818169
2002 Volvo V40 Engine Intake Valve Kit
Engine base: 1.9L L4, Sub model: Base
2003 Volvo V40 Engine Intake Valve Kit
Engine base: 1.9L L4, Sub model: Base
2004 Volvo V40 Engine Intake Valve Kit
Engine base: 1.9L L4, Sub model: Base
2004 Volvo V40 Engine Intake Valve Kit
Engine base: 1.9L L4, Sub model: LSE
2001 Volvo V70 Engine Intake Valve Kit
Sub model: Base
2001 Volvo V70 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.4L L5, Sub model: 2.4T
2001 Volvo V70 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.3L L5, Sub model: T5
2001 Volvo V70 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.4L L5, Sub model: X/C
2003 Volvo V70 Engine Intake Valve Kit
Sub model: Base
2003 Volvo V70 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.4L L5, Sub model: 2.4T
2003 Volvo V70 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.5L L5, Sub model: AWD
2003 Volvo V70 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.3L L5, Sub model: T5
1999 Volvo V70 Engine Intake Valve Kit
Sub model: Base
Fits models after engine serial number 1817725 (6MM Stem)
1999 Volvo V70 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.4L L5, Sub model: AWD
1999 Volvo V70 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.4L L5, Sub model: GLT
1999 Volvo V70 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.3L L5, Sub model: R AWD
1999 Volvo V70 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.3L L5, Sub model: T5
1999 Volvo V70 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.4L L5, Sub model: X/C AWD
2002 Volvo V70 Engine Intake Valve Kit
Sub model: Base
2002 Volvo V70 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.4L L5, Sub model: AWD
2002 Volvo V70 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.3L L5, Sub model: T5
2002 Volvo V70 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.4L L5, Sub model: X/C
2002 Volvo V70 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.4L L5, Sub model: 2.4T
2000 Volvo V70 Engine Intake Valve Kit
Sub model: Base
Fits models after engine serial number 1817725 (6MM Stem)
2000 Volvo V70 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.4L L5, Sub model: GLT
2000 Volvo V70 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.4L L5, Sub model: GLT SE
2000 Volvo V70 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.3L L5, Sub model: R AWD
2000 Volvo V70 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.4L L5, Sub model: X/C AWD
2000 Volvo V70 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.4L L5, Sub model: X/C AWD SE
2004 Volvo V70 Engine Intake Valve Kit
Sub model: 2.4
2004 Volvo V70 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.4L L5, Sub model: 2.4
2004 Volvo V70 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.5L L5, Sub model: R
2004 Volvo V70 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.3L L5, Sub model: T5
2004 Volvo V70 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.5L L5, Sub model: 2.5T
2004 Volvo V70 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.5L L5, Sub model: 2.5T AWD
2005 Volvo V70 Engine Intake Valve Kit
Sub model: 2.4
2005 Volvo V70 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.4L L5, Sub model: 2.4
2005 Volvo V70 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.5L L5, Sub model: 2.5T
2005 Volvo V70 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.4L L5, Sub model: T5
2005 Volvo V70 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.5L L5, Sub model: R
2006 Volvo V70 Engine Intake Valve Kit
Sub model: 2.4
2006 Volvo V70 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.4L L5, Sub model: 2.4
2006 Volvo V70 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.5L L5, Sub model: 2.5T
2006 Volvo V70 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.5L L5, Sub model: R
2007 Volvo V70 Engine Intake Valve Kit
Sub model: 2.4
2007 Volvo V70 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.4L L5, Sub model: 2.4
2007 Volvo V70 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.5L L5, Sub model: 2.5T
2007 Volvo V70 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.5L L5, Sub model: R
2003 Volvo XC70 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.5L L5, Sub model: X/C
2004 Volvo XC70 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.5L L5, Sub model: Base
2005 Volvo XC70 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.5L L5, Sub model: Base
2006 Volvo XC70 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.5L L5, Sub model: Base
2006 Volvo XC70 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.5L L5, Sub model: Ocean Race
2007 Volvo XC70 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.5L L5, Sub model: Base
2003 Volvo XC90 Engine Intake Valve Kit
Engine base: 2.5L L5, Sub model: Base
2003 Volvo XC90 Engine Intake Valve Kit
Engine base: 2.9L L6, Sub model: T6
2004 Volvo XC90 Engine Intake Valve Kit
Engine base: 2.5L L5, Sub model: 2.5T
2004 Volvo XC90 Engine Intake Valve Kit
Engine base: 2.9L L6, Sub model: T6
2005 Volvo XC90 Engine Intake Valve Kit
Engine base: 2.5L L5, Sub model: 2.5T
2005 Volvo XC90 Engine Intake Valve Kit
Engine base: 2.9L L6, Sub model: T6
2006 Volvo XC90 Engine Intake Valve Kit
Engine base: 2.5L L5, Sub model: 2.5T
2005 Volvo V50 Engine Intake Valve Kit
Sub model: i
2005 Volvo V50 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.5L L5, Sub model: T5
2006 Volvo V50 Engine Intake Valve Kit
Sub model: 2.4i
2006 Volvo V50 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.5L L5, Sub model: T5
2007 Volvo V50 Engine Intake Valve Kit
Sub model: 2.4i
2007 Volvo V50 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.5L L5, Sub model: T5
2008 Volvo V50 Engine Intake Valve Kit
Sub model: 2.4i
2008 Volvo V50 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.5L L5, Sub model: T5
2009 Volvo V50 Engine Intake Valve Kit
Sub model: 2.4i
2009 Volvo V50 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.5L L5, Sub model: T5
2010 Volvo V50 Engine Intake Valve Kit
Sub model: 2.4i
2010 Volvo V50 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.5L L5, Sub model: T5 R-Design
2011 Volvo V50 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.5L L5, Sub model: T5 R-Design
2011 Volvo V50 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.5L L5, Sub model: T5
2008 Volvo C30 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.5L L5, Sub model: T5
2009 Volvo C30 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.5L L5, Sub model: T5
2010 Volvo C30 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.5L L5, Sub model: T5
2011 Volvo C30 Engine Intake Valve Kit
Aspiration: Turbocharged, Engine base: 2.5L L5, Sub model: T5
Product match fitment

Volvo Intake Valve (S40 S60 S70 V70 XC70 XC90) - Economy 9454607

Brand:
Economy logoEconomy
SKU #:
9454607A
Part:
Engine Intake Valve Kit
OE Numbers:
9454607
FCP ID:
124302
$6.19 MSRP: $7.99
Make sure this part fits.
Select your vehicle
Qty:
Available
Ships within 1 business day
  • Guaranteed to Fit, Guaranteed for Life We guarantee the fit and quality of our parts for life. If it doesn’t meet your expectations send it back for a replacement or refund. Learn more
  • Fitment Verified This product application guide has been tested to ensure it will accurately fit the cars outlined in our fitment guide.
  • Shop With Confidence We respect your privacy; we always keep your information confidential.
  • What If I Need to Return This Item? Not a problem! If you are not happy with your purchase, we will gladly help you exchange or return your items, provided you follow the guidelines outlined in our Returns Policy.
Give Us a Call
(877) 634-0063
Whether you have technical questions for our ASE certified staff or you need help fulfilling an order, we're here to help you.
Email Us Live Chat

Customer Reviews

Write a Review Average rating:
4.5 based on 2 review(s)
By: Nafitaly Tembo
Thu, Aug 18 at 4:39AM
Mr

The parts are of good quality

By: Misael
Tue, May 24 at 9:42AM
Saved A Ton

After going crazy trying to find the valves at a good price, I found them here. It was an easy transaction and fast shipping. I will be buying all the parts that I might need from FCP Euro.

Some of the reviewers above may have been rewarded for their positive & negative reviews. We don't hold anything back.
Keep me posted
Sign up for Special Offers, News, & Promos from FCP Euro.